صفحه اصلی
مهندسی برق
دوره های آموزشی
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
محصولات
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   کتب مرجع مهندسی برق 1

CAD_CAM & Rapid prototyping Application Evaluation

 Dr . Miltiadis A. Boboulos


 

Automation and Robotics

 Dr.miltiadis A.Boboulos 

An Introdution to Nonlinenarity in Control Systems

 Derek Atherton 

Concept in Electric Circuits

 Dr.Wasif naeem


 

Control Engineering Problems with Solutions

 
Derek P . Atherton

 

Electrical Installation Work

 Brian Scaddan

 

Electric Drive Systems and Operation

 
Valery Vodovozov

 

Electromagnetism for Electronic Engineers  

 Richard Carter

 

Essential Electrodynamics

 
Ramond John Protheroe

 

Formulas and Conversions

 IDC Technologies

 

Introduction to Digital

Signal and System Analysis

 
Weiji Wang

 

Introduction to Electronic Engineering

 Valery Vodovozov

 

Personal Computers and Digital Signal Processing

 
IDC Tecnologies


 

Power Systems Protection , Power Quality

 Substation Automation and  IDC Tecnologies


 

Principles of Electric Machines and Power Electronics

 
John Wiley & Sons


 

 

 

 

خانه مهندسی برق ایران

خانه مهندسی برق ایران

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت برق کشور "