صفحه اصلی
مهندسی برق
دوره های آموزشی
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
محصولات
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل زمستان

تقویم خانه مهندسی برق تهران در زمستان 1395

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث دوره

رزرو آنلاین

Mik-03

دوره ی جامع

میکروکنترلر ها

16 جلسه

(32ساعت)

شروع 23 دی ماه

مهندس مقصودی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Pls_03

دوره جامع نرم افزار PLS_cadd

8 جلسه

(16 ساعت)

29 و 30

دی ماه

 مهندس  هدایتی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Cst-01

دوره مقدماتی نرم افزار CST

8 جلسه

(16 ساعت)

29 و 30

دی ماه

 مهندس

تقوی نژاد

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Cst-02

دوره پیشرفته نرم افزار CST

4 جلسه

(8 ساعت)

7 و 8

بهمن ماه

 مهندس

تقوی نژاد

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Ads-01

دوره مقدماتی نرم افزار ADS

6 جلسه

(12 ساعت)

7 و 8

بهمن ماه

مهندس  امیری

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Ads-02

دوره پیشرفته نرم افزار ADS

5 جلسه

(10 ساعت)

14 و 15

بهمن ماه

مهندس  امیری

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Mat-03

دوره جامع نرم افزار  Matlab

16 جلسه

(32 ساعت)

7 و 8 و14 و15

بهمن ماه

 دکتر احمدی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Lab_01

دوره مقدماتی نرم افزار Labview

8 جلسه

(16 ساعت)

21 و 22

بهمن ماه

مهندس  مقصودی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Lab_02

دوره پیشرفته نرم افزار Labview

8 جلسه

(16 ساعت)

28 و 29

بهمن ماه

مهندس  مقصودی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Pls_03

دوره جامع نرم افزار PLS_cadd

8 جلسه

(16 ساعت)

5 و 6

اسفند ماه

 مهندس  هدایتی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Mik-03

دوره ی جامع

میکروکنترلر ها

16 جلسه

(32 ساعت)

شروع 5 اسفند ماه

مهندس مقصودی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Cst-01

دوره مقدماتی نرم افزار CST

8 جلسه

(16 ساعت)

12 و13

اسفند ماه

مهندس

 تقوی نژاد

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Cst-02

دوره پیشرفته نرم افزار CST

4 جلسه

(8 ساعت)

19 و 20

اسفند ماه

مهندس

 تقوی نژاد

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Ads-01

دوره مقدماتی نرم افزار ADS

6 جلسه

(12 ساعت)

19 و 20

اسفند ماه

مهندس  امیری

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Alt-03

دوره جامع نرم افزار Altium Designer

16 جلسه

(32 ساعت)

19 و 20 و 26 و 27

اسفند ماه

مهندس مقصودی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Ads-02

دوره پیشرفته نرم افزار ADS

5 جلسه

(10 ساعت)

26 و 27

اسفند ماه

مهندس  امیری

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Mat-03

دوره فشرده نرم افزار  Matlab

12 جلسه

(24 ساعت)

25 الی 27 اسفند ماه

دکتر احمدی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

 

 

 

 http://s6.picofile.com/file/8249141700/EleDep_Black.png

خانه مهندسی برق ایران

"گامی تخصصی به سوی اشتغال در صنعت برق کشور"