صفحه اصلی
مهندسی برق
دوره های آموزشی
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
محصولات
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   هیئت علمی خانه مهندسی برق

 

اعضای هیئت علمی خانه مهندسی برق ایران

 


 

 

 


 


مهندس مقصودی

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

الکترونیک


مهندس امیری

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

مخابرات میدان

مهندس هاشمی

عضو هيئت علمی

دکتری مهندسی برق

مخابرات

مهندس ولی بیگلو

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

مخابرات میدان

 

 

 


 


 

مهندس تقوی نژاد

عضو هيئت علمی

       کارشناسی ارشد مهندسی برق    

    مخابرات میدان

مهندس قدیانی

مدیر اجرایی

کارشناسی مهندسی برق


مهندس باقرپور

عضو هيئت علمی

       کارشناسی ارشد مهندسی برق    

 قدرت

مهندس هدایتی

عضو هيئت علمی

       کارشناسی ارشد مهندسی برق    

 قدرت


 

 خانه مهندسی برق ایران

خانه مهندسی برق ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت برق کشور